RESULÜLLAH (S.A.V)'IN SAHİH HUTBELERİve ŞERHİ 1
Not: Bu kitabı yayınlamaya karar verdiğim için siteden kaldırdım özür dilerim.

RESULÜLLAH’IN
SAHİH
HUTBELERİ ve ŞERHİ

İKRAMİ BERKER

عَنْ أَميرِ الْمُؤْمِنِينَ أبي حفْصٍ عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ بْن نُفَيْل بْنِ عَبْد الْعُزَّى بن رياح بْن عبدِ اللَّهِ بْن قُرْطِ بْنِ رزاح بْنِ عَدِيِّ بْن كَعْبِ بْن لُؤَيِّ بن غالبٍ القُرَشِيِّ العدويِّ . رضي الله عنه ، قال : سمعْتُ رسُولَ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ
« إنَّما الأَعمالُ بالنِّيَّات ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امرئٍ مَا نَوَى ، فمنْ كانَتْ هجْرَتُهُ إِلَى الله ورَسُولِهِ فهجرتُه إلى الله ورسُولِهِ ، ومنْ كاَنْت هجْرَتُه لدُنْيَا يُصيبُها ، أَو امرَأَةٍ يَنْكحُها فهْجْرَتُهُ إلى ما هَاجَر إليْهِ » متَّفَقٌ على صحَّتِه. رواهُ إِماما المُحَدِّثِين: أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعيل بْن إِبْراهيمَ بْن الْمُغيرة بْن برْدزْبَهْ الْجُعْفِيُّ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الحُسَيْنِى مُسْلمُ بْن الْحَجَّاجِ بن مُسلمٍ القُشَيْريُّ النَّيْسَابُوريُّ رَضَيَ الله عَنْهُمَا في صَحيحيهِما اللَّذَيْنِ هما أَصَحُّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَة .

Müminlerin emiri Ebu Hafs Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Resulüllah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi:
“Ameller (Yapılan işler) niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Kimin niyeti Allah’a ve Resulü’ ne varmak, onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap da Allah’a ve Resulü’ ne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hicret ettiği şeye göre değerlenir.”
Ahmed İbni Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi, Darekutni gibi büyük âlimler, bu hadisle, İslamiyet’in üçte birini anlamanın mümkün olduğunu söylemişlerdir.
İmam Şafii, bu hadisin yetmiş ayrı konuyla ilgisi bulunduğunu, bu sebeple de onu din ilminin yarısı saymak gerektiğini belirtmiştir. İmam Buhari ise, kitap yazanlara bir nasihatte bulunarak, eserlerine bu hadisi şerifle başlamalarını tavsiye etmiştir.
Biz de bu tavsiyeye uygun olsun diye bu hadisi şerifle başlamayı münasip gördük.ÖNSÖZ

Bütün hamtlar Allah içindir. O’na hamt eder, O’ndan yardım ister, O’ndan af dileriz. Kötü amellerimizin ve nefsimizin şerrinden O’na sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, O birdir, ortağı yoktur. Yine şahitlik ederim ki Muhammet (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve resulüdür.
Allah u Teâlâ buyurdu: “Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkun ve ancak Müslüman olarak ölün.” (Âli İmran 102)
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa 1)
“Ey iman edenler Allah’tan korkun ve doğru (söz) söyleyin. Böyle yaparsanız Allah sizin işlerinizi düzeltir, günahlarınızı bağışlar. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzap 70,71)
Bundan sonra: Şüphesiz sözlerin en doğrusu Allah’ın kitabı, yolların en güzeli Hz. Muhammed’in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan icat edilip dine sokulandır. Her sonradan icat edilip dine sokulan şey bidat, her bidat dalalet (sapıklık) ve her dalalette cehennemdedir.
Bu kitapta yer alan hadisler, Hadis kitaplarından sahih ve hasen hadisleri seçmek suretiyle, peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in sahih hutbelerini toplamış olan Mısır'lı İbrahim Ebu Şadi’nin hutub’ur-Resul adlı eserini esas alarak ve bu eserdeki hadislerden şerhlerine ulaşa bildiğimiz hadislerin şerhlerini hiçbir şey ilave etmeden açıklama alt başlığıyla siz okuyucularımıza sunduk. İçerik olarak birbirine benzeyen birkaç hadisin şerhini birlikte vermeyi de hem hacim açısından hem lüzum açısından uygun gördük. Şunu hemen belirtelim ki Resulüllah(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in sahih hutbeleri bu kadarla sınırlı değil biz buraya sadece içinde; “hitap etti, vaaz etti, minberinde, minber üzerinde, ey insanlar, ey Müminler, ey Ensar, ey Muhacir, ey… Topluluğu ey Müslümanlar, ey Kur’an ehli, ey Allah’ın kulları, ey… Oğulları ve benzeri hitap şeklindeki hadisleri ve de mümkün mertebede şerhlerine ulaşabildiklerimizi aldık.
Çoğu zaman bu hadislerin kaynaklarını belirtirken sünen sahiplerinin ismini Buhari ve Müslim’den önce zikrettik. Çünkü bu kitaplarda bu hadisler Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e ait hutbe veya mevize olduğu açıkça belirtilmiş, Buhari ve Müslim de ise bu açıklama yapılmamıştır. Ancak Buhari ve Müslim de bu açıklama yapılmışsa, böyle bir durumda bunları diğer sünen sahiplerinden önce zikrettik. Bunu yapmamızın sebebi ise bu kitapta esas aldığımız İbrahim Ebu Şadi’nin kitabında Resulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e ait hutbelere ehemmiyet verilmesi şartı gereğidir ki, biz de bunu esas aldık.
Gayret bizden tevfık Allah’tan!
Allah’ım bu amelimi benden kabul et, bunu ve bütün kitap çalışmalarımı, yazılarımı, araştırmalarımı, derslerimi ve gayretlerimi kıyamet günü mizanda hasenatım kıl. Bütün amellerimde ihlaslı kıl. Riyadan ve gösterişten sakıdır. Sen her şeye kadirsin! Âmin.

İkrami BERKER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ…………………………………………….
HUTBENİN VE HATİBİN ADABI………………………….
Ayakta hutbe okumak, iki hutbe arasında oturmak;………….
Minbere çıkıp oturduğunda müminlere selam vermek……….
Hatip minberde oturunca müezzin ezan okur……………
Hutbe esnasında hatip yüzünü cemaate, cemaatte yüzlerini hatibe dönerler. ………………………………
Hutbeyi kısa tutup namazı uzatmak müstehaptır………
Hutbede ses yükselerek insanlara tesir etmek için fikirlerde infial uyandırmak………………………………………
Hatip dua esnasında ellerini kaldırmaz ancak parmağıyla işaret eder……………………………………….
Hacet hutbesiyle başlamak müstehaptır…………
Hutbeyi Arapça irat etmek müstehaptır……………….
Hutbede Allah’a hamt, peygambere salavat müstehaptır…
Bazı ayet ve hadisleri okumak müstehaptır…………
Hutbede kelime-i şehadet şarttır…………………..
Nevevî der ki:…………………………………….
Hatip hutbede insanları hayra irşad için veya başka bir şey tembih için kesmesi caiz olduğu gibi Müslümanlar arasında vuku bulan bir hatayı düzeltmek için de hutbeyi kesip uyarısını yaptıktan sonra devam etmesi de caizdir…………………
Resulüllah yay veya asaya dayanıp hutbe irat ederdi……
Namazı ve hutbeyi bir kişinin üstlenmesi …………
Bayram hutbesi sünnettir. Minberin dışında ve namazdan sonra mescitte irat edilir………………………………
Bayram hutbesini dinlemekte dinlememekte müstehaptır…
Güneş tutulmasında namazdan sonra hutbe müstehaptır. Hutbede cemaate sadaka ve istiğfardan bahsedilir………
Hatip hutbede secde ayeti okuduğu zaman inip secde ettikten sonra tekrar hutbeye çıkması caizdir. İkinci kez inmez……
Hatip hutbeye başlamadan önce cemaatin mescitte konuşması caizdir. Hatip hutbeye başladıktan sonra konuşmak haramdır…
Hutbe ile namaz arasında konuşma hususunda ulema ihtilaf etmiştir…
KIYAMET ALAMETLERİ……………………….
Mesih Deccal………………………………………..
Cennet ve cehennem……………………………….
Allah’a yalın ayak ve çıplak ulaşacaksınız………..
Kıyamet…………………………………………..
Cennet ve cehennem hakkında başka bir hutbe……..
Kabir fitnesi…………………………………..
Defin esnasında cenazenin yanında oturmak, ölümü ve sonrasını hatırlamak caizdir……………………..
Yeryüzünün doğudaki fitneleri ………………..
Ordunun batması ve kıyametin yaklaşması………
La ilaha illallah deyin kurtulun………………….
TEMİZLİK – NAMAZ………………………….
Cuma günü gusl etmek ……………………………
Cuma günü imam hutbede iken 2 rekât namaz kılmak……
Rasulüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ashabına namazı talim ettirdi………………………………………………………
Güneş tutulması…………………………………
Güneş tutulması namazı……………………………..
Yağmur (isteme) duası…………………………..
Güzelce abdest alıp iki rekât Allah için ihlaslı namaz kılan cennetliktir……………………………………………….
Cuma günü gusletmek sünnettir……………………..
Gece namazı ikişer rekât ikişer rekât kılınır……………
Cumayı terk etmenin akıbeti hakkında başka bir hutbe…
Namazın hafif kıldırılması hakkında emir……………
Bu namazı ancak bana uymanız ve namazını öğren¬meniz için böyle kıldım………………………………………..
Rükû secde ve diğer fiilleri imamdan önce yapmak haramdır…………….
Namaz kılan rabbini sırdaş edinir………………………….
Ey Kur’an ehli vitir yapın!...................................................
Namazda safları düzeltmek……………………………
ZEKÂT VE SADAKA………………………………….
Sadaka vermeye teşvik………………………………………..
ORUC……………………………………………..
Mağfiret ayı ramazan…………………………..
HACC…………………………………………..
Arafat ta hutbe…………………………………….
Haccın farziyeti…………………………………………
Hacda insanların ihrama girecekleri yerler…………….
Mina hutbesi………………………………………………
Nahr günü başka bir hutbe…………………………….
Terviye gününden once hutbe………………………
Umre Hacca Dâhil Olmuştur………………………..
İhramlı ne giyemez…………………………………..
CENAZE…………………………………………..
Kefeni güzel yapmak………………………………
CİHAD……………………………………………
Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin ve cennet kılıçların gölgesi altındadır………………………………………..
Dikkat! Kuvvet atmaktır……………………………..
KADINLARA VAAZ……………………………
Kadınlara vaaz ve onlara sadakayı emir…………………..
Parmaklarınızla tesbih çekin……………………………..
Komşuya ihsan……………………………………………
KUR’ANI KERİM VE ONA SARILMAK………………
Sad suresinin minber üzerinde okunması………………..
Minber üzerinde (Kaf) süresinin okunması……………
Kur’an-ı Kerim’e sarılmak…………………………..
Minberden Kur’an okunması……………………….
Resulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bakara suresinin son iki ayetinin okunmasını emretmesi ……………………….